تبلیغات

سودسرمایه گذاری شما  درپایان دوره با

   پیش بینی

     سود 18%

سود سرمایه گذاری شما در پایان دوره با سود

تضمینی15%

 جمع حق بیمه در پایان  30        سال حق بیمه ماهیانه
(با 10%افزایش سالیانه)
برای سن 25 ساله

312.000.000

196.000.000

39.900.000

تومان20.000

468.000.000

293.000.000

59.200.000

تومان30.000

781.000.000

489.000.000

98.700.000

تومان50.000

1.177.000.000

738.000.000

148.000.000

تومان75.000

1.580.000.000

990.000.000

197.390.000

تومان100.000

2.411.000.000

1.510.000.000

296.000.000

تومان150.000

3.255.000.000

2.040.000.000

394.750.000

تومان200.000

4.990.000.000

3.125.000.000

592.000.000

تومان300.000

(ارقام جدول به تومان میباشد و برای 30 سال است )

توجه مهم: در صورت پرداخت همان حق بیمه به صورت سالیانه یا شش ماهه حدود 5- 20%سود بیشتر در انتهای قرارداد دریافت میكنید

(پس اگر میتوانید، سالیانه یا شش ماهه پرداخت كردن به نفع شماست )

درضمن شما از ماه هفتم قرارداد میتوانید اقدام به  بازخرید كنیدولی بهترین موقع بازخرید در سالهای بعد از 20 تا 30 میباشد و شما منفعت بیشتری خواهید داشت.

قررادادهای بیمه  همیشه معتبرهستند و تحت نظر بیمه مركزی كشورها و بیمه جهانی قراردارند

لذا تلاطمهای سیاسی و تغییر حكومتها تزلزلی در آنها بوجود نمی آورند وجای هیچگونه نگرانی نیست

مشاور همیشگی شما:  اكبر سعیدی 09362818567  خوشحال میشوم با من تماس بگیرید برای راهنمایی شما همیشه آماده ام